bize


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to bize: onwards, inclined, gently, bise, worthy

bize

(biːz)
n
a dry, cold wind in France
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

bise, bize

a cold, dry wind that blows from the north or northeast in south central Europe.
See also: Wind
-Ologies & -Isms. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.bize - a dry cold north wind in southeastern Francebize - a dry cold north wind in southeastern France
boreas, north wind, norther, northerly - a wind that blows from the north
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Bu durum bize ampiyem olan hastalarda farkli lokalizasyonlarda cilt altina fistulizasyon olabilecegini ve bu durumlarda dikkatli olunmasi gerektigini gostermistir.
Oysaki tam aksine uluslararasi iliskilerin degisim kavramina odaklanarak tarihsellestirilmesi, bize bugun ve gecmiste var olan duzenden farkli bir dunyanin kurulabilecegini hatirlatir.
Son 10 yilda ortaya cikan gelismeler bize 70 yildan fazla bir suredir uyguladigimiz radyonuklit tedaviler sirasinda, ne kadar az bilgi biriktirmis oldugumuzu gosterdi.
Oykusunden edinilen bilgiye gore, operasyondan 1 hafta sonrasinda titreme ile vucut sicakligi 38,5 dereceye kadar yukselmis, 3 gun boyle seyredip daha sonra subfebril olarak aralikli ates yukseklikleri hastanin bize basvurusuna kadar devam etmis.
Bu olgu bize gostermistir ki papillom gibi benign lezyonlarin altinda maligniteye donusebilme riski olan bir lezyon yer alabilmektedir.
Arzu Yayintas'in yazisi ise Bize Ait Bir Oda (A Room of Our Own) baslikli serginin bir kritigi.
Glomeruler hastalik ve nefropati oykusu olmayan hastanin, bize basvurmadan once dis merkezde yapilan ultrasonografisinde, sag bobrekte grade 3 hidronefroz gorulmus ve yine dis merkezde yapilan intravenoz pyelografisinde (IVP) sag bobregin sol bobrege gore daha gec piyelogram fazina girdigi, sag bobrekte grade 3 hidronefroz ile beraber sag ureterin, ureterovezikal bileskeye kadar dilate oldugu saptandi.
Bu acidan hastalarin degerlendirilmesinde kritik oneme sahip elektrokardiyogram (EKG) bize yol gostericidir.
The film will thereafter be shown in regular public screenings at the Splendid Palace, K Suns, Citadele and Bize cinemas in Riga.