blivit


Also found in: Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to blivit: Blivet

bliv·it

 (blĭv′ĭt)
n. Slang
1. Something annoying or pointless.
2. Something difficult or impossible to name.

[Origin unknown.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Lobbyismens problem och mojligheter: Perspektiv fran dem som bade lobbar och har blivit lobbade.
Telefonradgivning i varden har utvecklats och blivit mera komplex och innefattar nu aven medicinska bedomningar och radgivning.