brasero


Also found in: Wikipedia.

brasero

(brɑːˈsɛərəʊ)
n
1. a large metal tray for holding burning coals
2. a heater placed under the table, commonly used in Spain
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
La porte-parole de la Croix-Rouge a Sebta, Isabel Brasero, a indique que son equipe avait soigne 30 migrants presentant des blessures et contusions, mais [beaucoup moins que]aucun blesse grave[beaucoup plus grand que].
Izq] ay hindi nagluat: nakaramdam lamang ako ng isang malaking panlalamig ng hating gabing ako'y natutulog doon, palibahasa'y malamig na lubha ang nayong iyon, at ang bahay naman ay sakdal din ang lamig, malaong di natitirahan at uala kaming estufa ni brasero sapagkat di pa nanasok ang invierno: sa lamig ay nagkan sususka ako at tila ako ibig ngikihin, kaya dali dali akong nagsoot ng baro, pantalon, chaleco, chaque, gaban, zapatos, gorra, at saka ako muling nahigang balot ng dalawang kumot ay sa aua ng Dios ay nakaramdam ako ng ginhawa at nakatulog ako magpa hangang umaga.
Al tratarse de terrenos destinados a la siembra de papa de las imagenes, los mayordomos deben disponer de ofrendas simples para iniciar la limpieza de los suelos, dichos ofrecimientos son de q'uwa (Diplostephium cinereum), Unt'u (sebo extraido del pecho de la llama) (22), hojas de coca (Erithroxilum coca), alcohol y vino, que son ofrecidos a la Pachamama y Achachilas sobre un brasero (23).