callipygia

callipygia, callipygy

the state of having well-shaped buttocks. Cf. steatopygia.callipygian, callipygous. adj.
See also: Body, Human