common milkwort


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to common milkwort: milkwort family
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.common milkwort - small European perennial with numerous branches having racemes of blue, pink or white flowerscommon milkwort - small European perennial with numerous branches having racemes of blue, pink or white flowers; formerly reputed to promote human lactation
milkwort - any of various plants of the genus Polygala
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Planhigyn arall a'r enw Crist yn rhan ohono ydi Llysiau Crist, sef Polygala vulgaris a Common Milkwort yn Saesneg.
Yr enw gwyddonol ar y 'common milkwort' ydi Polygala vulgaris, a'r enw sy'n cael ei awgrymu yn rhestr Cymdeithas Edward Llwyd ydi'r amlaethai cyffredin.