dinge


Also found in: Thesaurus, Medical, Idioms, Encyclopedia.
Related to dinge: Dinge an sich

dinge

 (dĭnj)
n.
Grime or squalor.

[Back-formation from dingy.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

dinge

(dɪndʒ)
n
dinginess
[C19: back formation from dingy]

dinge

(dɪndʒ)
n
(Peoples) a Black person
adj
(Peoples) of or relating to Black people

dinge

(dɪndʒ)
vb (tr)
to make a dent in (something)
n
a dent
[of unknown origin]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

dinge

(dɪndʒ)

n.
the condition of being dingy; dinginess.
[1840–50; back formation from dingy]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.

dinge


Past participle: dinged
Gerund: dinging

Imperative
dinge
dinge
Present
I dinge
you dinge
he/she/it dinges
we dinge
you dinge
they dinge
Preterite
I dinged
you dinged
he/she/it dinged
we dinged
you dinged
they dinged
Present Continuous
I am dinging
you are dinging
he/she/it is dinging
we are dinging
you are dinging
they are dinging
Present Perfect
I have dinged
you have dinged
he/she/it has dinged
we have dinged
you have dinged
they have dinged
Past Continuous
I was dinging
you were dinging
he/she/it was dinging
we were dinging
you were dinging
they were dinging
Past Perfect
I had dinged
you had dinged
he/she/it had dinged
we had dinged
you had dinged
they had dinged
Future
I will dinge
you will dinge
he/she/it will dinge
we will dinge
you will dinge
they will dinge
Future Perfect
I will have dinged
you will have dinged
he/she/it will have dinged
we will have dinged
you will have dinged
they will have dinged
Future Continuous
I will be dinging
you will be dinging
he/she/it will be dinging
we will be dinging
you will be dinging
they will be dinging
Present Perfect Continuous
I have been dinging
you have been dinging
he/she/it has been dinging
we have been dinging
you have been dinging
they have been dinging
Future Perfect Continuous
I will have been dinging
you will have been dinging
he/she/it will have been dinging
we will have been dinging
you will have been dinging
they will have been dinging
Past Perfect Continuous
I had been dinging
you had been dinging
he/she/it had been dinging
we had been dinging
you had been dinging
they had been dinging
Conditional
I would dinge
you would dinge
he/she/it would dinge
we would dinge
you would dinge
they would dinge
Past Conditional
I would have dinged
you would have dinged
he/she/it would have dinged
we would have dinged
you would have dinged
they would have dinged
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.dinge - discoloration due to dirtiness
dirtiness, uncleanness - the state of being unsanitary
Verb1.dinge - make a dent or impression indinge - make a dent or impression in; "dinge a soft hat"
change form, change shape, deform - assume a different shape or form
2.dinge - make dingy
alter, change, modify - cause to change; make different; cause a transformation; "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"; "The discussion has changed my thinking about the issue"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
These narrators are invariably unwilling to invade the space of those around them, and, despite their typically pious statements about respecting another's privacy (11) and allowing for 'die naturliche Entwicklung der Dinge' (1,5: 445) (12), this is not because Stifter is concerned with good manners but because it helps him to substantiate the narrators' profound ignorance.
The first of the prefatory epigraphs, "Aller guten Dinge [sind drei]," tells us to expect triangles and incomplete references in various languages; the second promises uplifting nonsense.
Van daardie honneursontmoetings om sy eetkamertafel het drie dinge 'n blywende indruk op my gelaat: die eerste was sy vermoe om lang dele uil die wereldleUedk 11 n le aan te haal en le verwys na skrywers en boeke waarvan ek nog nooit gehoor het nie.
Van jongs af word Jaco uitgebeeld as iemand wat dinge bevraagteken en voortdurend bots met die gesagstrukture om hom.
Ek het dit geniet om sokker te speel en vuil te raak en allerhande dinge te doen wat tomboys doen.
20) word hierdie kleim afgesteek: In skoonskrif sou ek wel konformeer op Mont Pelaan tussen die berge en mooier sinne as Moira skryf: in 'n sandsteenskool onder denne grammatika leer en sinne skaaf oor dinge wat goed uitgedink is (eie kursivering--KdW).
For 2002, Alice Creischer and Andreas Siekmann, artist-writers specializing in the political dimension of art, organized a show on the theme of artistic work and militancy: "Die Gewalt ist der Rand aller Dinge" (Violence is at the margin of all things).
53), a view confirmed by an entry dated 24 December 1914, in which he identifies the war with yet another of his favourite metaphors: 'Ist Krieg am Ende doch die Mutter aller (irdischen) Dinge?' (p.
gebruik as adjektief vir die beskrywing van Plato se verwysings na "die innerlike dinge" en "die uiterlike dinge", en die noodsaaklikheid vir die mens om van sy binnelewe bewus te raak deur middel van meditasie of kontemplasie.
Hy wou altyd redeneer en die ou dinge bevraagteken.