dorp

(redirected from dorps)
Also found in: Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia.

dorp

 (dôrp)
n. South African
A small town.

[Afrikaans, from Middle Dutch; see treb- in Indo-European roots.]

dorp

(dɔːp)
n
(Human Geography) archaic or South African a small town or village
[C16: from Dutch: village; related to thorp]

dorp

(dɔrp)

n.
a village; hamlet.
[1560–70; < Dutch; c. thorp]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:

dorp

noun (S. African) town, village, settlement, municipality a South African farm girl born in a dorp called Benoni
References in periodicals archive ?
Stephen Black's novel The Dorp (1920) is one of a body of fictional works that have unjustifiably suffered critical neglect in South Africa.
In die speurverhaal is die dorp natuurlik ook primer die toneel van misdaad en moord.
Soos 'n openbaring het ek toe ek veertien was, die plesier van wreedheid besef; ek het toe nie meer daarin belanggestel om in die dorp rond te Ioop of op die strand krieket te speel nie.
For him the isolated South African dorp setting is the ideal focal point on which to train his satirical eye in order to dissect the society that it represents.
In de missiepost bij het dorp is pater Versteeg de belangrijkste figuur.
Dit dorp was een gelukkig dorp de grote race der zielen ten hemel werd wekelijks door vettige filmbeelden vertolkt Lucebert, "Adieu tropenweelde"
In die eerste verhaal, "Lucky Strike" is daar al die poging om van die "ontstellende alledaagsheid" van Leopoldspruit te ontsnap en Ryk, die skoolseun, vind die moontlikheid hiervan in die flambojante persoonlikheid van die vreemdeling, Eddie, en sy motor: 'n vlammende Karmann Ghia--beide in skrille kontras met die dorp se mense en hul Granadas, Zephyrs en Chevvies.
Clowns is die bewaarders van jare se opgegaarde domheid, van vele ou tradisies en misbruike oor die aardbol" ("Dagboek van 'n afloop", Tot verhaal kom, 2003: 124)--vind ook in hierdie jongste bundel neerslag in die aangrypende verhaal, "Van clowns, van ou clowns", waarin die bekende oorsese clown, Joey Breinard, berispe word deur die dorp se dwerg, Bennie Calitz, wat meen dat die clowns "sonder propperse respekte" vir hulle is.