dwang


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

dwang

(dwæŋ)
n
(Building) Scot and NZ another name for nogging1
[C19: Scot; compare Dutch dwang force, Middle Low German dwanc]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Cain Okeyo, Michael Luvutsi, Jackson Dwang and Bidco United defender Dickens Mwema are among the new players that Omollo will hope to use to help his club erase the memories of last years forgettable campaign.
When removing the plasterboard, find a joint between the boards and use a saw to cut out a section between the joists and, once insulation is installed, use timber to dwang the opening, then fix the new plasterboard.
The bomb tore through the police vehicle around 12pm in the Dwang area of Charchino district, police spokesman Farid il told Pajhwok Afghan News.
Het begon met feodale productiedwang, waarna landrente en particuliere productie het intermezzo vormden tot nieuwe dwang in het Cultuurstelsel.
Twisck, Religions Vryheyt, Een korte Cronijcsche beschtyvinghe van die Vryheyt der Religion/ tegen die dwang der Conscientien/ ...
Die kontekstuele inligting by elke teks lei die leser sonder dwang in die rigting waarheen die skrywer se argument Ioop.
Dis mag wat berus op die verswyging of skeiding deur wette, geletterdheid en godsdiens of dwang en bestraffing in stand gehou deur heersersmaatreels.
Dwang, Michael Curran's hardback hand-bound magazine of Beat fellow travellers, has just appeared from Tangerine Press.
Maar de vader is daar niet zo meteen voor te vinden: hij is van mening dat kinderen zelf het initiatief moeten nemen en dat dwang of druk op lange termijn niet helpt.
Ook kan die teks gesien word as 'n voorbeeld van letterkundige kreatiwiteit wat ondergeskik gestel word aan die hedendaagse dwang van die kommersialisme soos beskryf deur onder meer Pierre Bourdieu (2002).
Seksuele misbruik -- soos byvoorbeeld verkragting, die gebruik van dreigemente en ander vorms van dwang om seks te kry of om seksuele dade te pleeg wat teen you wil is.
Enosh Ochieng's 20 goals won him the 'Golden Boot' while Tusker rookie David Majak won the young new player of the season beating Jackson Dwang and Daniel Sakari who turned out for Nzoia Sugar and Kakamega Homeboyz respectively.