dwang


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

dwang

(dwæŋ)
n
(Building) Scot and NZ another name for nogging1
[C19: Scot; compare Dutch dwang force, Middle Low German dwanc]
References in periodicals archive ?
The bomb tore through the police vehicle around 12pm in the Dwang area of Charchino district, police spokesman Farid il told Pajhwok Afghan News.
Het begon met feodale productiedwang, waarna landrente en particuliere productie het intermezzo vormden tot nieuwe dwang in het Cultuurstelsel.
Twisck, Religions Vryheyt, Een korte Cronijcsche beschtyvinghe van die Vryheyt der Religion/ tegen die dwang der Conscientien/ .
Die kontekstuele inligting by elke teks lei die leser sonder dwang in die rigting waarheen die skrywer se argument Ioop.
Dis mag wat berus op die verswyging of skeiding deur wette, geletterdheid en godsdiens of dwang en bestraffing in stand gehou deur heersersmaatreels.
Dwang, Michael Curran's hardback hand-bound magazine of Beat fellow travellers, has just appeared from Tangerine Press.
Maar de vader is daar niet zo meteen voor te vinden: hij is van mening dat kinderen zelf het initiatief moeten nemen en dat dwang of druk op lange termijn niet helpt.
Ook kan die teks gesien word as 'n voorbeeld van letterkundige kreatiwiteit wat ondergeskik gestel word aan die hedendaagse dwang van die kommersialisme soos beskryf deur onder meer Pierre Bourdieu (2002).
Seksuele misbruik -- soos byvoorbeeld verkragting, die gebruik van dreigemente en ander vorms van dwang om seks te kry of om seksuele dade te pleeg wat teen you wil is.
Eerder was er Nederlandse kritiek op de dwang waarmee het succesvolle Indonesische programma tot geboorteregeling gepaard zou gaan--en waar ook met opschorting van nieuwe programma's werd geschermd.
van alle dwang / en wil tot skryf bevry", terwyl "hierdie woorde" in gedig 26 (die slotgedig) juis die "vlerke" (dus die liggaam) van die spreker se gedagtes en gees word.
Die term migrasie word in 'n algemene sin gebruik om te verwys na 'n verskeidenheid kategoriee van mense wat hulle oorspronklike geboorteland moes verlaat, hetsy deur 'n wilsbesluit of onder dwang, en hulle elders gevestig het waar hulle dan sodanige land aanneem as tuiste (sommige net tydelik), totdat die moontlikheid ontstaan om onder beter omstandighede terug te keer.