een


Also found in: Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

e'en

(in)

adv. Chiefly Literary.
even.
[1250–1300; Middle English]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
Translations
References in classic literature ?
She thought of the collar and cuff manufactory and the eternal moan of the proprietor: "What een hell do you sink I pie fife dolla a week for?
"She'll happen do better for him nor ony o't' grand ladies." And again, "If she ben't one o' th' handsomest, she's noan faal and varry good-natured; and i' his een she's fair beautiful, onybody may see that."
It's yon flaysome, graceless quean, that's witched our lad, wi' her bold een and her forrard ways - till - Nay!
I'm a weaver, I were in a fact'ry when a chilt, but I ha' gotten een to see wi' and eern to year wi'.
Lady Lundie's health had b een failing for some time previously.
Having stolen several kisses at sea, and having b een discovered
All these people had been together for eight- een months or so, and my position was that of the only stranger on board.
Hij is een dikkoppig, dunlippig kereltje uit Durgerdam, die vakkundig en vernuftig mijn karttonnen wigwamdak dat alle kenmerken van een perrondak draagt, met behulp van zeskantig gezaagde planken fernambuk herstelt.
Een invloedrijke bijdrage, in dit verband, was een artikel van Henriette Roos in Tydskrif vir Letterkunde (1992).
Het is een slecht verborgen gehouden geheim binnen wetenschappelijke kringen dat veel co-auteurs van onderzoeksartikelen eigenlijk weinig of niks van doen hebben met het onderzoek waarover gerapporteerd wordt.
Ethymololgisch komt het woord voort uit een samensmelting van het begrip "Paradox" en "isme" wat de theorie voorstelt die het intensief gebruik van de paradox in de kunst aanbeveelt.
(29.) "Het is een groot ongeluk, dat men te weinige goede Schriften over de Zedekunde heeft, en met name over den aart en het bestier der hartstogten [ ...