et aliae


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Idioms, Wikipedia.
Related to et aliae: et alii
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adv.1.et aliae - and others ('et al.' is used as an abbreviation of `et alii' (masculine plural) or `et aliae' (feminine plural) or `et alia' (neuter plural) when referring to a number of people); "the data reported by Smith et al."
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Fuerunt aliae fere innumerae ut Pasiphae, Berenice, Hermione, Penelope, Deidamia, Ersilia, uxor Romuli, Ero, Virginia, Anaxarete, Antigone, Arachne, Arethus, Arsinoe, Polixena, Pelagia, Lycaste, Iocasta, Hecuba, Cassandra, Hesperia, Cleopatra, Caelia, Ilia, heroinae et aliae prope infinitae, quarum aliae sola corporis pulchritudine, aliae vero non sola corporis forma sed etiam morum concinnitate ab historicis sunt decantatae.