exeme

exeme

(ɛkˈsiːm)
vb (tr)
obsolete Scot to set free (from a duty or obligation); to exempt
References in periodicals archive ?
Guinea), EXEEME (= exeme, to set free), ILIILI (Samoa), OROOPO (Australia), OOKROO (okra), OOLLOO (Australia), OCOOCO (Eq.