felly


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

fel·ly

 (fĕl′ē) also fel·loe (fĕl′ō)
n. pl. fel·lies also fel·loes
The rim or a section of the rim of a wheel supported by spokes.

[Middle English felie, felwe, from Old English felg.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

fel•ly1

(ˈfɛl i)

n., pl. -lies.
[Middle English felien (pl.), variant of felwe felloe]

fel•ly2

(ˈfɛl i)

adv.
in a fell manner; fiercely; ruthlessly.
[1250–1300]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.

felly

, felloe - The felly or felloe is the exterior rim on a wheel or the section of rim supported by a spoke.
See also related terms for supported.
Farlex Trivia Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.felly - rim (or part of the rim) into which spokes are insertedfelly - rim (or part of the rim) into which spokes are inserted
rim - the outer part of a wheel to which the tire is attached
wheel - a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Wrth gwrs, gan eu bod i gyd yng ngolau'r golcerth doedd eu golwg nos yn da i ddim, ac felly, er mai ychydig o lathenni oedd rhyngom, doedd neb yn fy ngweld.
Ar bwy mae dy bres di felly? Mae 'na wastad gnewyllyn o bobl sy'n edrych fel y ffefrynnau, ond mae cymaint yn dibynnu ar y diwrnod.
Dyma gwestiwn da, ond oherwydd ein bod yn ne-orllewin Mn, ar y graig galchfaen sydd wrth y wyneb yma, a lle mae cymaint o gromlechi eraill, nid yw'n amhosib nac yn afresymol awgrymu felly, fod y gromlech yn dyddio o'r cyfnod Neolithig, o'r 3ydd Mileniwm CC.
Y tymor rasio porfa yw un o'r digwyddiadau mwyaf cyffrous sydd i gael felly dim ond gobeithio y bydd y tywydd ar ein hochr ni eleni.
Mae'r camera bach digidol gennyf bob amser felly llun amdani.
"Treuliais i gyfnod hir yng Nghaerdydd cyn symud i Lundain felly mae fel ail gartref i fi," meddai.
'Wy'n caru anifeiliaid a dw i'n gwneud lot o waith gwirfoddol i elusen RSPCA felly 'oeddwn i'n meddwl y byddai mynd ar Fi Neu'r Ci yn siw r o fod yn sbort!
Felly gan anghofio'r amgueddfa am y tro, rhywbeth arall oedd wedi bod yn fy mhoeni ers amser oedd fod ymwelwyr i Gaernarfon yn naturiol yn ymweld Chastell Edward y 1af ond prin iawn wedyn oedd yr ymwelwyr oedd yn mentro ar hyd yr A4085 i fyny am Segontium ei hun.
Nid ydyw wedi canu yn yr ardal yma ers deugain mlynedd, felly byddaf yn mynd i';r Lon Wen, Rhosgadfan i'w chlywed, ond dim lwc y tro yma.
Pwy'n well felly i ysgrifennu a chlodfori Caerdydd yn ei hamrywiaeth godidog?
DIGWYDD bod yn teithio yn y car yr oeddwn, ac yn neidio o un sianel radio i'r llall fel mae rhywun, felly dwi ddim yn cofio yn iawn os mai eitem newyddion ar Radio 2 ynte Radio 4 a glywais.
Felly mewn ffordd yr un amcan sydd gennyf wrth gyflwyno rhaglen ar y BBC.