field pansy


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to field pansy: Viola arvensis
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.field pansy - common Old World viola with creamy often violet-tinged flowersfield pansy - common Old World viola with creamy often violet-tinged flowers
viola - any of the numerous plants of the genus Viola
References in periodicals archive ?
Yn llechu ar ddarnau o dywod agored ar lethrau'r twyni roedd ofergaru (Viola arvensis; field pansy) - y pansi bach hufen a chanol melyn iddo: llysiau'r drindod a trilliw yr ar ydi enwau eraill arno.