genom


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to genom: Genome mapping
Translations

genom

, genome
n. genoma, el conjunto básico completo de cromosomas haploides en un organismo.
References in periodicals archive ?
Genom att halla kontakt med gamla vanner, skaffa nya vanner och knyta tatare band med anhoriga visade mammor i studien vikten att tillhora ett sociali sammanhang.
Bestllningar kommer att ske genom avrop eller frnyad konkurrensutsttning och kommer att avse arbeten som i huvudsak ska utfras som totalentreprenader med ABT 06 och AF AMA kap AFD som grund med de ndringar/kompletteringar som beropas under AFD/AFC.111.
Detta sker genom att motivera vardpersonalen att ge en god omvardnad och att skapa en miljo och kultur dar patientens valmaende och upplevelser ar det centrala (5,6).
Nr nuvarande avtal fr kaffemaskiner upphr kommer ven kaffemaskinernas kaffe kpas in genom detta avtal.
Major organization : REGION JNKPINGS LN GENOM JNKPINGS LNSTRAFIK
Tenders are invited for Boi msz sarm genom biotech ltd
Entreprenader verstigande 5 000 000 SEK kommer att upphandlas genom separat upphandling utanfr detta ramavtal.
Bestllarna avser att genom denna frfrgan upphandla ramavtal fr senare avrop av tekniska konsulter inom angivna fackomrden.
Auction are invited for Boi z mumbai south br sarm ac genom biotech limited
Auctions are invited for Boi z mumbai south br sarm ac genom biotech limited
Med std av ramavtal ska Jordbruksverket anskaffa IT-konsulttjnster genom ett avropsfrfarande utan att separata upphandlingar genomfrs i varje enskilt fall.
omhndertagande av frorenad jord genom deponering eller behandling, samt frbrnning av frorenad bark.