genom


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to genom: Genome mapping
Translations

genom

, genome
n. genoma, el conjunto básico completo de cromosomas haploides en un organismo.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Genom att halla kontakt med gamla vanner, skaffa nya vanner och knyta tatare band med anhoriga visade mammor i studien vikten att tillhora ett sociali sammanhang.
Detta sker genom att motivera vardpersonalen att ge en god omvardnad och att skapa en miljo och kultur dar patientens valmaende och upplevelser ar det centrala (5,6).