genus Cynips


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Cynips - type genus of the Cynipidae: gall waspsgenus Cynips - type genus of the Cynipidae: gall wasps
arthropod genus - a genus of arthropods
Cynipidae, family Cynipidae - a family of Hymenoptera
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.