genus Istiophorus


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Istiophorus - type genus of the Istiophoridaegenus Istiophorus - type genus of the Istiophoridae  
fish genus - any of various genus of fish
family Istiophoridae, Istiophoridae - sailfishes; spearfishes; marlins