genus Momotus


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Momotus - type genus of the Momotidaegenus Momotus - type genus of the Momotidae    
bird genus - a genus of birds
family Momotidae, Momotidae - a family of birds of the order Coraciiformes