genus Neoceratodus


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Neoceratodus - extant Australian lungfishesgenus Neoceratodus - extant Australian lungfishes  
fish genus - any of various genus of fish
Ceratodontidae, family Ceratodontidae - lungfishes having hornlike ridges on the teeth