genus Nepa


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Nepa - type genus of the Nepidae: typical elongate-oval water scorpionsgenus Nepa - type genus of the Nepidae: typical elongate-oval water scorpions
arthropod genus - a genus of arthropods
family Nepidae, Nepidae - water scorpions