genus Upupa


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Upupa - type genus of the Upupidaegenus Upupa - type genus of the Upupidae    
bird genus - a genus of birds
Euopean hoopoe, Upupa epops - pinkish-brown hoopoe with black-and-white wings