greater spearwort


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.greater spearwort - semiaquatic European crowfoot with leaves shaped like spears
genus Ranunculus, Ranunculus - annual, biennial or perennial herbs: buttercup; crowfoot
bog plant, marsh plant, swamp plant - a semiaquatic plant that grows in soft wet land; most are monocots: sedge, sphagnum, grasses, cattails, etc; possibly heath
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Mae'r llwybr wedyn yn arwain ar hyd un o hen draciau'r glowyr ac mae digon o gyfle yma nid yn unig i weld planhigion fel y llafnlys mawr (Ranunculus lingua; Greater Spearwort) a'r gegiden bibellaidd (Oenanthe fistulosa; Tubular Water Dropwort) ond yn y gaeaf, mi lasach chi fod yn ddigon lwcus i weld rhegen ddwr (Rallus aquaticus; Water Rail).

Full browser ?