hantle

hantle

(ˈhæntəl; ˈhɑːntəl)
n
(Units) Scot a sizeable amount
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Some of the key players profiled in the study are NCR, Diebold, Wincor Nixdorf International, GRG Banking Equipment, Hitachi Payment Services, Synkey Group, Perto, Fujitsu, OKI, Nautilus Hyosung, SPL Group, Hantle, Royal Bank Technology, KingTeller & Eastcom.
What's keeping NCR, Diebold, Wincor Nixdorf International, GRG Banking Equipment, Hitachi Payment Services, Synkey Group, Perto, Fujitsu, OKI, Nautilus Hyosung, SPL Group, Hantle, Royal Bank Technology, KingTeller & Eastcom Ahead in the Market?
W niektorych przypadkach oprocz tradycyjnych szkolen prowadzone sa rowniez kampanie spoleczne, tworzone broszury i plakaty, a uczestnicy dostaja drobny sprzet sportowy (krokomierze, hantle, maty do cwiczen) [13].
In civil cases, those of us who are happily familiar with Appellants and Respondents, are confronted by 'Reclaimers', 'reclaiming motions' and a hantle of esoteric terms of that ilk.
Empa, ngaka, o mpolelle nnete ya seo o ka se etsang; hangata dingaka le tshepisa batho mehlolo, ntho tseo le tsebang hantle hore le ke ke la ba la di etsa." (But, doctor, you must tell me the truth about that which you are able to do; often doctors make people hope for miracles, those things they know well enough that they are not able to do.");
Hantle, (...) quasi handfull, (...) See DOST hantill, hantle, n., 'a considerable number', which gives only two attestations, and OED hantle, n., which claims that it was 'not known before c.
U boloke ntlo ea hao hantle, 'me u thabise monna oa hao kamehla.
CashTrans is authorized to sell and service, Nautilus Hyosung, Triton, Hantle and other brands of ATM equipment, cash recyclers and smart safes.
Morena, taba ea rona e 'ngoe feela ngoan'a mong'a rona ke hore u itlhahise ho Morena-e-Moholo, a u talimele litaba hantle, o lokisetsoe litokelo tsa hao, e leng hore o be le lekhotla la hao, 'me le oena u tsejoe u le Morena oa Sebaka.
Ditaba ha di timanwe e se bohobe; leha Senzangakhona ditaba tsa hae le Nandi a ne a di patile haholoholo, empa ho tsejwa di ile tsa tsejwa; leha di tsa ka tsa hlahela hantle, empa batho ba ne ba di tseba, ba di seba; mme yare mohla ba di utlwang, ba qala ho hloya Nandi le Chaka ka tlhoyo e tshabehang, ba dumellana le mafumahadi hore morena ke Mfokazana; empa bona ba hla ba rata eka Chaka a ka bolawa, hobane ke ngwana wa sebe, hoja bonyane ke ngwana wa bonyatsi.
Ditaba ha di timanwe e se bohobe; [;] leha Senzangakhona ditaba tsa hae le Nandi a ne a di patile haholoholo, empa ho tsejwa di ile tsa tsejwa; [;] leha di tsa ka tsa hlahela hantle, empa batho ba ne ba di tseba, ba di seba; [;] mme yare mohla ba di utlwang, ba qala ho hloya Nandi le Chaka ka tlhoyo e tshabehang, ba dumellana le mafumahadi hore morena ke Mfokazana; [;] empa bona ba hla ba rata eka Chaka a ka bolawa, hobane ke ngwana wa sebe, hoja bonyane ke ngwana wa bonyatsi.
Boemo bona ba marabele ha bo bapiswa le ba dikampong, bo ne bo itshwanela hantle fee/a le ba phokojwe e bolelwan9 ditshomong tsa Basotho.