het


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

het

(hɛt)
n
(Biology) slang short for heterosexual

het

(hɛt)
vb
archaic or dialect a past tense and past participle of heat
adj
a Scot word for hot
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.het - made warm or hot (`het' is a dialectal variant of `heated'); "a heated swimming pool"; "wiped his heated-up face with a large bandana"; "he was all het up and sweaty"
hot - used of physical heat; having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning; "hot stove"; "hot water"; "a hot August day"; "a hot stuffy room"; "she's hot and tired"; "a hot forehead"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in classic literature ?
"Well, you needn't get so all-fired het up about it.
An' your head'll be all het up an' feel as dry as burnt pork.
"Eh, my leddy, I wasna' that sure (yer leddyship having ance changed yer mind) but that ye might e'en change again if I failed to strike, as they say, while the iron's het. I crave yer pardon, I'm sure, if I ha' been ower hasty.
He savet your life, and my life, and ter life of i’ominie Grant, and ter life of ter Frenchman; and, Richard, he shall never vant a pet to sleep in vile olt Fritz Hartmann has a shingle to cover his het mit.”
"You ought to het a quart o' drink into 'ee, as I've done," said Marian.
Het huidige boek laat iets zien van de reacties in de Nederlandstalige pers op wat er aan Indonesische zijde gebeurde, maar hoe de zaken andersom lagen blijft grotendeels onbesproken.
Pe meddai'r het ryw dafod bach Allasai roddi sain Rwy'n siwr y ceid hanesion gwych Gan hen het silc fy nain.
Oshkosh provided the initial glimpse of the HET A1 at the Association of the United States Winter Symposium and Exposition (AUSA) in Fort Lauderdale, Fla.
Het krachtige doordringende karakter van de moderne wetenschap en technologie heeft de algemene opvatting doen ontstaan dat verdere hoofdontdekkingen in principe alleen gemaakt kunnen worden door grote onderzoeksgroepen die gesubsidieerd worden door de overheid of het bedrijfsleven en die de beschikking hebben over uitzonderlijk dure instrumentatie en geassisteerd worden door hordes ondersteunend personeel.
Die reeks van 34 gedigte in hierdie bundel is deur Hugo "gebloemlees" uit Komrij se versamelde gedigte Aile gedichten tot gisteren, wat in 2004 by De Bezige Bij in Amsterdam verskyn het. Hugo het gedigte gekies wat na sy mening die minste onder 'n vertaling sou ly, maar hy wou tog ook 'n verantwoorde oorsig gee van Komrij se "poetiese reikwijdte".
According to HET, the company will supply its proprietary high-pressure SMR fuel processor to Hydrogenics Corporation under contract to ChevronTexaco for testing in mid-2005.
Ethymololgisch komt het woord voort uit een samensmelting van het begrip "Paradox" en "isme" wat de theorie voorstelt die het intensief gebruik van de paradox in de kunst aanbeveelt.