hexylic

hexylic

(hɛkˈsɪlɪk)
adj
(Chemistry) chem of or relating to hexyl