jo


Also found in: Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

jo

 (jō)
n. pl. joes Scots
Sweetheart; dear.

[Alteration of joy.]

jo

(dʒəʊ) or

joe

n, pl joes
a Scot word for sweetheart
[C16: alteration of joy]

jo

the internet domain name for
(Computer Science) Jordan

jo

(dʒoʊ)

n., pl. joes. Scot.
darling; sweetheart.
[1520–30; variant of joy]