kiekie


Also found in: Wikipedia.

kiekie

(ˈkɪəˌkɪə; ˈkiːˌkiː)
n
(Plants) a climbing bush plant, Freycinetia banksii, of New Zealand, having elongated leaves and edible berries
[Māori]
References in periodicals archive ?
The event, tagged: The Unveiling packaged by the newest entertainment outfit in the country, was graced by notable faces in the industry, such as popular comedian, Omobaba; actor, Muyiwa Ademola, among others, and anchored by Peteru and Kiekie.
Die WAT stuur egter ook die leser na die lemma "kiekie", wat beskryf word as 'n vlugtige maar tekenende of veelseggende beeld of indruk deur middel van die geskrewe of gesproke woord.
Indien in gedagte gehou word dat styl 'n konstruksie is wat ingespan word om iets op 'n oortuigende wyse te se, slaag die verhale daarin om deur die "eenvoudige" realistiese vertelstyl die indruk te wek dat dit die waarheid spreek, soos wat 'n kiekie inderdaad die werklikheid momenteel vasvang.
Volgens Kristeva se opvattings van die abjekte is die uiterste aspek van abjeksie die lyk, en in "Vakansietog", "Vrylopers" en "Werk" is die "kiekie" wat ten slotte die leser bybly dan ook die geskende lewelose liggaam.
Later in the film Septembir states that Miriekie Kiekie was interviewed, but not on camera.
In other words, the experimenter presented two pictures and asked, for example, "Where is KIEKIE?" and the child was required to point to the appropriate picture.
Maori words are defined and given a place within the European systems of categorisation, for example: Tukutuku--A kind of mosaic work in kiekie. (Bot.
Maungakiekie, `Mountain of the Kiekie Tree', or One Tree Hill, was the largest and most populous of the Maori pa in the vicinity of what was to become Auckland.
Clothes in Tradition: The Ta'ovala and Kiekie as Social Text and Aesthetic Makers of Custom and Identity in Contemporary Tongan Society.