kweek


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.kweek - trailing grass native to Europe now cosmopolitan in warm regionskweek - trailing grass native to Europe now cosmopolitan in warm regions; used for lawns and pastures especially in southern United States and India
grass - narrow-leaved green herbage: grown as lawns; used as pasture for grazing animals; cut and dried as hay
Cynodon, genus Cynodon - creeping perennial grasses of tropical and southern Africa
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
This Kweek: Parking tickets I'VE been keeping you updated on motorist Barry Beavis who took his battle against a private parking ticket to court.
Botha, Louis Kruger en Koos Prinsloo het Hennie Aucamp geslagte jonger mense gelei om 'n skeppende of intellektuele lewensinstelling aan te kweek. Iets skort deesdae aan die stadsbeeld van Kaapstad: sedert die dood van Hennie Aucamp wag 'n mens tevergeefs op 'n toevallige ontmoeting met die skrywer op een van sy gereelde wandeltogte deur die strate van Kaapstad.
Hy verduidelik dan die geskiedenis van hoe die papirusrolle op die rommelhope ontdek is en dat die Fellaheen dit as kompos gebruik om groente te kweek. Hunt vertel dat Grenfell se vaardigheid in die onstsyfering van die geskrifte fenomenaal is, maar dat hy so begeesterd is en teen so 'n spoed werk dat hy soms vrees dat hy besig is om sy verstand te verloor.
Abdelnasser Abu Kweek, 60, was killed in the bombing of Gaza's central governorate along with his son.
GJ: Om selkulture (fibroblast) te kweek is basies, maar die stadium van die donor selsiklus, die hoeveelste 'passage', die medium behandeling ens., is krities vir suksesvolle embriogenese.
Farber (Law-Viljoen 2008:12) beskryf die manlike aanskoue as 'n verwyderde manier van kyk, wat die verobjektivering van die vroulike liggaam kweek deur mag en outoriteit aan die manlike aanskouer toe te ken.
The first efforts were undertaken in 1925 by Cayetanus Hardjasoebrata (1905-86), a Yogyakartaborn composer who was educated at the Kweek School in Muntilan.
Howes (1965:4) se verklaring dat die retorika tradisioneel twee aktiwiteite omvat, naamlik, komposisie/"composition" wat dit het oor die opbou van die diskoers of teks; en retoriek/"rhetoric" wat gaan om 'n analise van die diskoers ten einde begrip vir die teksstruktuur te kweek, staan ook as gemene deler vir aktiwiteite wat met die taal- en tekspraktyk te make het.