maar


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to maar: MAARI

maar

 (mär)
n.
A broad, shallow, generally flat-floored volcanic crater of explosive origin that is often filled with water.

[German, from Vulgar Latin *mara, standing water, lake, from Latin mare, sea; see mare2.]

maar

(mɑː)
n, pl maars or maare (ˈmɑːrə)
(Physical Geography) (sometimes capital) a coneless volcanic crater that has been formed by a single explosion
[C19: from German]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.maar - a flat-bottomed volcanic crater that was formed by an explosionmaar - a flat-bottomed volcanic crater that was formed by an explosion; often filled with water
crater, volcanic crater - a bowl-shaped geological formation at the top of a volcano
References in periodicals archive ?
When Maar met Picasso in the mid-1930s, she became the most influential of his many muses, inspiring much of what is considered to be his best work.
While 72 pages book 'Karnamy 30 Maar Khan' wrote by Ibn-e-Insha second edition.
In die sewentiger- en tagtigerjare is sy stukke gesien as politieke uitsprake, maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense wat leef teen die agtergrond van politieke opstand en sosiale chaos binne 'n groter universele verband.
Jaarliks by feeste ter ere van Dionusos wat nie net die god van wyn was nie, maar ook van drama, is nuwe stukke in 'n kompetisie opgevoer.
1) the Rajov maar penetrates amphibolites with smaller bodies of eclogites.
Die rubrieke wissel in lengte, maar elkeen vorm 'n afgeronde geheel.
The SI extrapolation using MAAR model is presented in Section 4 followed by the experimental results and analysis in Section 5.
De berichten uit de Makassaarsche Courant en Ambon Vooruit blijken meestal niet verder te gaan dan wat lokale bijzonderheden en de nieuwtjes van de dag, maar dan weet je die tenminste ook.
Maar, ek het groot geword in die wete dat jy altyd aan my kant sal wees.
Maar was a surrealist artist and photographer, a woman who Picasso had painted with her right eye lodged in her nose, her mouth firmly embedded in her left cheek, and her left eye hovering in profile in the centre of her forehead.
The fun and games start when Tees Maar is given the responsibility of stealing antiques worth millions from a heavilyguarded moving train.
KATRINA Kaif got a dose of the flip side of stardom when she turned out at a suburban Mumbai mall to promote her new film, Tees Maar Khan.