marsh gentian


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.marsh gentian - perennial Eurasian gentian with sky-blue funnel-shaped flowers of damp open heathsmarsh gentian - perennial Eurasian gentian with sky-blue funnel-shaped flowers of damp open heaths
Gentiana, genus Gentiana - type genus of the Gentianaceae; cosmopolitan genus of herbs nearly cosmopolitan in cool temperate regions; in some classifications includes genera Gentianopsis and Gentianella
gentian - any of various plants of the family Gentianaceae especially the genera Gentiana and Gentianella and Gentianopsis
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Planhigyn arall sydd i'w weld yma ydi crwynllys y gors (Gentiana pneumonanthe; Marsh Gentian ) a dyma'r unig ran o Gymru ble maen nhw'n tyfu.
Mae'n sn hefyd am y Marsh Gentian, braidd yn fuan eto ond mae'r blodyn i'w weled yng Nghaergybi.
They are helping the rare marsh gentian orchid in one of its few locations in Wales, at Penrhoslligwy, on the east coast of Anglesey.
Yma y gwelais i yr hyn i mi oedd yn goron ar y cyfan, sef gweld crwynllys y gors (Gentiana penumonanthe; Marsh gentian).