mense


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to mense: menstrual cycle, Mensa

mense

(mɛns)
vb (tr)
to grace or adorn
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in classic literature ?
The doctor pointed with his whip, and from the summit of the descent seen over the rolling tops of the trees in a park by the side of the road, appeared the level sea far below us, like the floor of an im- mense edifice inlaid with bands of dark ripple, with still trails of glitter, ending in a belt of glassy water at the foot of the sky.
When annoyed at meal-times by the constant quarrels of the white men about precedence, he ordered an im- mense round table to be made, for which a special house had to be built.
The airships receded down a great vista, an im mense perspective, and the blunt prow of each was adorned with a black eagle of a hundred feet or so spread.
Sy groot insig, aansteeklike entoesiasme en onverdrote ywer oor die wonder van die woord, het mense, plaaslik en internasionaal, diep geraak.
Baie mense sal die storie lees en van u goedheid hoor, Monsieur Bonnet.
Destyds het mense net aangeneem jy slaap rond net omdat jy baie tyd met seuns deurbring.
Die skrywers stel dit in die inleiding dat dit veral gerig is op mense wat Afrikaanstalig (moedertaalsprekers) is of wat Afrikaans as taal beheers en Nederlands wil leer praat.
In afwagting van die nuwe plantseisoen word hierdie pastorale gemoedelikheid waar Miena die Venters se eerste kleinkind in die lewe help bring, verbreek wanneer die boodskap kom dat die huurgrond wat die De Bruins twintig jaar tevore ontbos en sedertdien bewerk het, ontruim moet word, "die gronddinge [wat] soos rysmiere in die wit mense se koppe rondvreet' (25).
Die eerste drie bedes vra dat God self sal gee dat Hy as God geeer en gehoorsaam sal word, terwyl die laaste drie bedes op die nood van mense en hulle behoeftes fokus.
Mense in my nedersetting het my allerhande name genoem soos 'Vigs meisie' en die jonger kinders het klippe na my gegooi."