menstruating

(redirected from menstruatingly)
Related to menstruatingly: menses, menstrual blood

men·stru·ate

 (mĕn′stro͞o-āt′)
intr.v. men·stru·at·ed, men·stru·at·ing, men·stru·ates
To experience menstruation or a menstrual period.

[Late Latin mēnstruāre, mēnstruāt-, from Latin mēnstrua, menses, from neuter pl. of mēnstruus, menstrual; see menstrual.]