miasmatous

miasmatous

(maɪˈæzmətəs) or

miasmous

adj
producing a miasma