milvine

milvine

(ˈmɪlvaɪn)
adj
(Zoology) ornithol relating to, resembling, or designating kites
References in periodicals archive ?
Tenders are invited for Murtizapur nagar parishad antargat vaishishtapurn yojne madhun harit patte vikas ( green space developement) prakalpache savistar prakalpa ahwal tayar karne va andajpatrak tayar karun tantrik manjuri milvine.