monostely

monostely

(ˈmɒnəˌstiːlɪ)
n
(Botany) botany the state of being monostelic