namas kar

namas kar

(nəˈmʌsˌkɑː) or

namaskar

n
a salutation used in India
[Sanskrit, from namas salutation, bow + kara doing]