nobby

(redirected from nobbiest)

nob·by

 (nŏb′ē)
adj. nob·bi·er, nob·bi·est
Fashionable; stylish.

[From nob.]

Nobby

Elegant or stylish.