nodus

(redirected from nodi)
Also found in: Medical, Acronyms, Encyclopedia.

no·dus

 (nō′dəs)
n. pl. no·di (-dī)
A difficult situation or problem; a complication.

[Latin nōdus, knot; see ned- in Indo-European roots.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

nodus

(ˈnəʊdəs)
n, pl -di (-daɪ)
1. a problematic idea, situation, etc
2. another word for node
[C14: from Latin: knot]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

no•dus

(ˈnoʊ dəs)

n., pl. -di (-dī).
a difficult or intricate point or situation.
[1720–30; < Latin nōdus knot]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
"Mae Anorac yn nodi cyfnod cyffrous sin gerddoriaeth mewn iaith leiafrifol, sydd yn dal i greu cerddoriaeth o safon ers 50 mlynedd."
Mae'r blaenwr chwedlonol yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed ac ym mis Hydref mi fydd cefnogwyr y Scarlets yn nodi deugain mlynedd ers i Delme arwain Llanelli i fuddugoliaeth enwog o 9 - 3 yn erbyn Seland Newydd ym Mharc y Strade ym 1972.
Meddai Prif Weithredwr S4C Owen Evans: "Mae'n fraint ac anrhydedd i S4C gael darlledu campwaith Syr Karl Jenkins i nodi canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr.
I nodi anghenion bwyd, i wneud cais am ddefnyddio'r ffn, y cyfrifiadur a'r llyfrgell - mae'r holl ffurflenni hyn yn uniaith Saesneg.
Aeth un stori papur newydd mor bell a nodi y pethau y dylid eu cadw: ffa pob wrth gwrs, wel ffa mewn tun o bob math ac yna pa fath o diwna - tun eto wrth gwrs.
Mae'n 50 mlynedd ers y diwrnod tywyll hwnnw ac fe fydd yn cael ei nodi trwy nifer o ddigwyddiadau yn y wlad ac mewn nifer o raglenni ar S4C.
I nodi''r achlysur Lowri Morgan fydd yn olrhain hanes y Cymry a fu ynghlwm --'r Titanic.
Mae'n bwysig nodi os oes unrhyw amheuaeth o ran cyflwr yr anifeiliaid rhaid i'r ffermwyr ofyn am gyngor ar unwaith oddi wrth eu milfeddygon lleol.
Dywedodd Rheolwr Bioamrywiaeth RSPB Cymru ac un o awduron adroddiad 2016, Stephen Bladwell: "Am y tro cyntaf, rydym wedi gallu nodi a mesur y prif resymau pam fod ein bywyd gwyllt yn newid - ac mae'n amlwg mai newidiadau i ddulliau rheoli tir a newid yn yr hinsawdd yw'r ddau brif ffactor sy'n effeithio ar fyd natur.
Ar gyfer ffurflenni mae'r rheol; y rhai lle mae dynion yn gorfod nodi eu bod yn Monsieur, a merched yn gorfod dewis rhwng yr un sy'n deud eu bod yn yn briod (Mme) a'r un sy'n deud eu bod yn sengl (Mlle).
MEWN blogiad diweddar cyfeiriodd Vaughan Roderick at ymgais Llywodraeth San Steffan i'n Prydaineiddio, lle mae'n nodi nad oes dwywaith bod hyn yn uchel ar agenda Llywodraeth y DU a Swyddfa Cymru ar hyn o bryd.
Mae'r CD yn cynnwys 22 o gerddi, i ffigyrau lleol a chenedlaethol, ac mae'n dilyn yn yr hen draddodiad Cymraeg o ysgrifennu i nodi geni, marw, dathliadau, digwyddiadau ac unrhyw agwedd ddiddorol arall o fywyd y genedl.