nodus

(redirected from nodi)
Also found in: Medical, Acronyms, Encyclopedia.

no·dus

 (nō′dəs)
n. pl. no·di (-dī)
A difficult situation or problem; a complication.

[Latin nōdus, knot; see ned- in Indo-European roots.]

nodus

(ˈnəʊdəs)
n, pl -di (-daɪ)
1. a problematic idea, situation, etc
2. another word for node
[C14: from Latin: knot]

no•dus

(ˈnoʊ dəs)

n., pl. -di (-dī).
a difficult or intricate point or situation.
[1720–30; < Latin nōdus knot]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Meddai Dafydd Rhys, cyfarwyddwr cynnwys a darlledu S4C: "Mae S4C wedi bod wrth galon y digwyddiadau i nodi pen-blwydd 150 oed glaniad y Cymry Cymraeg ym Mhatagonia.
Mae'r blaenwr chwedlonol yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed ac ym mis Hydref mi fydd cefnogwyr y Scarlets yn nodi deugain mlynedd ers i Delme arwain Llanelli i fuddugoliaeth enwog o 9 - 3 yn erbyn Seland Newydd ym Mharc y Strade ym 1972.
I nodi anghenion bwyd, i wneud cais am ddefnyddio'r ffn, y cyfrifiadur a'r llyfrgell - mae'r holl ffurflenni hyn yn uniaith Saesneg.
Teg yw nodi fod llawer ohonom, a minnau yn eu plith, yn erbyn trosglwyddo perchnogaeth tai cyngor y sir i gorff allanol ar y cychwyn, ond gan fod hynny yn y diwedd yn anochel am resymau ariannol, roeddem yn awyddus i sefydlu corff di-elw oedd yn ymateb i ofynion y sir a'i phobol, a chyda pholisi iaith cadarn.
Roedd J B Davies yn anghytuno'n llwyr gan nodi fod llwynogod, moch daear ac adar ysglyfaethus wedi bod o gwmpas erioed ac mae effaith draenio a sychu tir sy'n gyfrifol am ddiflaniad adar fel y gornchwiglen (Vanellus vanellus; lapwing).
Ar gyfer ffurflenni mae'r rheol; y rhai lle mae dynion yn gorfod nodi eu bod yn Monsieur, a merched yn gorfod dewis rhwng yr un sy'n deud eu bod yn yn briod (Mme) a'r un sy'n deud eu bod yn sengl (Mlle).
Yn ei ragair i'r llyfr mae'n nodi iddo ymweld a'r llefydd yma i gyd cyn ei fod yn 25, sy'n rhoi syniad o'r ymwybyddiaeth genedlaethol oedd ganddo yn ifanc iawn.
Mae Jonathan Davies a'r tim mewn hwyliau dathlu nos Wener, wrth i'r gyfres nodi ei phen-blwydd yn ddeg oed can groesawu ambell hen ffefryn i drafod y byd a'i rygbi a'u gwahodd i fynd 'Ar y Pyst.
WRTH i ni nodi 30 mlwyddiant dechrau Rhyfel y Falklands, mae llawer o deuluoedd yng Nghymru, gweddill y Deyrnas Unedig, Yr Ariannin ac ynysoedd y Falklands yn parhau i fyw yng nghysgod tywyll y brwydro.
30pm Yn ystod mis Chwefror, bydd S4C yn dangos nifer o raglenni i nodi 30 mlynedd ers diwedd streic y glowyr.
Rhyfel y Falklands: Nfl i Faes y Frwydr (S4C, 9pm) Fe fydd S4C yn nodi 30 mlwyddiant dechrau Rhyfel y Falklands gydag amrywiaeth o raglenni dadlennol am y rhyfel sy'n dal i daflu cysgod tywyll dros fywydau teuluoedd yng Nghymru.
Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i'r gorchymyn yn ysgrifenedig i'r Arolygwyr Cynllunio yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Adeiladau'r Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ cyn 23 Ionawr 2015 gan nodi teitl y gorchymyn a'r sail dros wrthwynebu, a chyfeiriad y gwrthwynebwr a'i fuddiannau yn y tir.