octan


Also found in: Medical, Wikipedia.

octan

(ˈɒktən) med
n
(Medicine) a high temperature or fever that returns, inclusively, every period of eight days
adj
(Medicine) relating to an octan
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Hasan, Densities and Viscosities for ethyl acetate + pentan -1-ol, + hexan-1-ol, + 3,5,5-trimethylhexan -1-ol, + heptan -1-ol, + Octan -1-ol, and + Decan -1-ol at (298.15, 303.15, and 308.15) K, J.
Cadogans is the trading name of Angus Octan Scotland Ltd and its subsidiaries Cadogan Consultants Ltd, Cadogan Consult Ltd and Cadogan International Ltd.
Of course, if things are less than rosy you might like to try www.werefinished.co.uk or www.ihateyourguts.co.uk.IT'S a bit like breaking the four-minute mile - the first 1,000 mhz processor has arrived in the shape of the Carrera Octan Frio SuperG.
W olejku lawendowym (OL-LA) glownymi skladnikami byly linalol i jego ester (octan linalilu), ktore stanowily ponad 50% skladu.
Linalol i octan linalilu mialy znaczacy udzial w badanej probce (po 16,8%, lacznie 33,6%).
Inne substancje najczesciej stwierdzone w probkach plynow to: 3-penten-2-ol (stwierdzono go w 40 z 50 badanych probek), nastepnie tetraetylenoglikol (37/50 probek), etylomaltol (28/50), maslan etylu (22/50), kwas octowy (18/50), (Z)-3-heksen-1-ol (17/50), 1-acetoksy-2-propanol (17/50), limonen (12/50), paraldehyd (12/50), wanilina (11/50), heksan-1-ol (9/50), [beta]-damascenon (9/50), trioctan glicerolu (9/50), mentol (8/50), octan 1-heksylu (8/50), cykloheksanol (8/50), maslan izoamylu (7/50), melonal (7/50), 2-etylo-3-metylopirazyna (7/50), y-undekanolid (7/50) i 1-[1-metylo-2-(2-propenyloksy)etoksy]-propan2-ol (7/50) (tab.
rozporzadzenia [5] wylacznie ze wzgledu na wlasciwosci fizykochemiczne (3-penten-2-ol, paraldehyd, octan 1-heksylu, 2,6-dimethyl-5-heptenal);
Komercyjnie dostepne EGME, EGEE i ich octany oraz izomer [beta] metoksypropanolu (PGME) i jego octan zostaly w 1990 r.