oinomania

Related to oinomania: Oniomania

oenomania, oinomania

a mania for wine. Also enomania.
See also: Wine
a mania for wine. Also called enomania.
See also: Manias