ollamh


Also found in: Wikipedia.

ollamh

(ˈɒlɑːv)
n
a wise man or expert in a particular field of knowledge
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
And there was a prestigious award and dinner to honour Fr Pat Ahern who was chosen as the Ard Ollamh at Fleadh Cheoil na hEireann.
CHA bhiodh e ceart leigeil leis an t-seachdain a dhol seachad gun a bhith a' deanamh luaidh air an Ollamh Iain MacAonghais, a chaochail aig aois 89 air an deireadhsheachdain.
'S e Alastair a chuir air adhairt argamaid creideimh, a' toirt air an Ollamh Domhnall MacLeoid seasamh comhla ris an tusanach Ameireaganach Stone Eagle an aghaidh an leudachaidh.
Playing us some tunes tonight are Roscommon flute players Tommy Guihan, Patsy Hanley and John Wynne, and this year's Ard Ollamh Padraig Donlon.