opties

opties

the study of the properties of light. Also called photology. — optic, optical, adj.
See also: Light
References in periodicals archive ?
Dat schrijfproces gaat gepaard met schrappen, varianten overwegen en weer nieuwe opties kiezen.
Rmovereenkomst inzake de levering van personenauto~s bestelauto~s en terreinwagens this behoeve van het rijksbrede wagenpark voor de periode van 1 jr met 3 opties tot verlenging 1 jr met.
He explained the holographic principles and the opties underlying this new disk, which is being commercially launched by Maxell as a 300GB write-once disk, providing many times the capacity of current disk technology (see HN Vol 20, No 8).
Ministry of Finance (2002), Samenwerken en Stroomlijnen: Opties voor een effectief innovatiebeleid (eindrapportage IBO technologiebeleid) [co-operation and simplification: Options for an effective innovation policy, Dutch only], The Hague.
Ook worden de legale opties geanalyseerd zoals de visserij voor verkoop en de visserij voor huiselijke consumptie.
This article is based on "Seksuele en reproductieve gezondheid: internationale uitgangspunten en opties voor een geintegreerd aanbod in de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland", presented at the Dutch Health Research Foundation conference on first-line sexual health services (Seksualiteitshulpverlenin9 in de eerste lijn), Den Haag, 31 May 2002.