overgang

overgang

(ˌəʊvəˈɡæŋ)
vb (tr)
Scot to dominate
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
* "Interludio: Psychologische overgang" (Interlude: Psychological Transition)--piano
Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang.
Fra et fenomenologisk stasted er fodsel en naturlig prosess og en normal eksistensiell begivenhet, karakterisert av en biologisk, sosial og emosjonell overgang. Den er forutsigbar i og med at den vil forekomme, men ogsa uforutsigbar i forhold til hvordan.
Hultblad F, 1968 Overgang fran Nomadism till Agrar Bosattning I Jokkmokks Socken PhD thesis, Department of Geography, Uppsala University
Overgang fran nomadism till agrar bosattning i Jokkmokks socken [Transition from nomadism to farming in the parish of Jokkmokk].
Ten derde moest de wending naar het eigene, naar de wortels, houvast bieden bij de overgang naar de moderniteit, waarin--door verstedelijking en industrialisatie --oude samenlevingsverbanden uiteengescheurd werden en vertrouwde tradities niet meer bleken te werken.
"Plechtige Intochten in de Steden van de Zuidelijke Nederlanden Tijdens de Overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd: Communicatie, Propaganda, Spektakel." Tijdschrift voor Geschiedenis 97, no.
Beslissingen fond her levenseinde op de Intensive Care: overgang van curatieve naar paliatieve behandeling.
According to Webster, the word transition has three meanings: 1) passing from one condition, form, stage, activity or place to another; 2) a word, phrase, sentence, or group of sentences that relates a preceding topic to a succeeding one or that smoothly connects parts of a speech or piece of writing; and 3) in music--a shifting from one key to another, or a passage connecting two sections of a composition Roget's Thesaurus offers these words as synonyms for transition: change, transformation, switch, shift, conversion, changeover, metamorphosis, and passage The Dutch word for transition, overgang, has similar meanings but also includes menopause in the list.
Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506) (Brussels, 1978).