padkos

padkos

(ˈpadˌkɒs)
pl n
South African snacks and provisions for a journey
[Afrikaans, literally: road food]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Dood kom oor die bulte 'n ou man in 'n kros, en is hy in die leegte moet ek my pen laat los en eers ons padkos regkry Padkos is 'n aanduiding van die reis, die oorgang en sluit af:
They would pay their subs of 1 [pounds sterling] 11s 6d per annum and provide their guests with supper, a place to sleep, breakfast and padkos (Afrikaans: literally, 'road food') as they headed off to their next destination.
Meat serves as a metaphor of affluence and abundance to be enjoyed on a special occasion such as Sunday lunch, but indirectly the reference to meat also comments in a sexually derogatory manner on Niki: she is relegated to a piece of meat to be devoured by her lovers, just as Johannes wanted to eat her as padkos. The only way that Pule can deal with his suspicion is to accuse her of "sleep[ing] with [her] white masters" (34) and violently "push[ing] her away and slap[ping] her".
'n Fairytale)" deel geword van baie kinders se lekkerste padkos vir 'n leeftyd.
In hierdie opsig is die genreverwagting dat ons met kontreikuns te doen het by die lees van die tweede uitgawe van Padkos uit toeka (Koot Steenkamp) sekerlik nie vergesog nie.
Noemname, padkos, boerseep, kleilatspeel, gebruiklike vakansies en stiergevegte in die "magiese" LM, kerkbasaars, afluistering op plaastelefone en tiperings soos "gatjieponners, hervormers en doppers" is maar enkele sake wat in herinnering geroep word.
Ten spyte van die proklamasie in "Padkos en wegneemetes--'n agtergrondskets" dat dit altyd "dieselfde storie vir almal, oral" is (9), is dit miskien die grootste enkele leemte hier: dat die vertellings (hoe gesog dit nou ookal onder die waarskynlike leserspubliek van hierdie teks is) selde bo die lokale uitstyg en daarmee dus nie die toets vir werklike goeie kontreikuns slaag nie.
Die hoofklem val in al drie die tersaaklike tekste op vertelling: vergelyk die onderskeie verwysings op die flaptekste na die outeurs as "bobaasverteller" (Padkos uit toeka), "meesterverteller" (Die perdekombers) en "baasverteller" (Stoffel se veldnotas).