penillion


Also found in: Wikipedia.

penillion

(pɪˈnɪlɪən) or

pennillion

pl n, sing penill (pɪˈnɪl)
(Music, other) the Welsh art or practice of singing poetry in counterpoint to a traditional melody played on the harp
[from Welsh: verses, plural of penill verse, stanza]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae naws bregethwrol gan rai, e.e."Elw", a naws gynnil penillion telyn gan eraill, e.e."Mynd".
Diolch i Morwena Williams, Pentraeth am y lluniau o gold y gors neu melyn y gors a'r gwyddau ac i Huw Griffith Roberts, Cricieth am y penillion.
O blith y Penillion Ymson dyma un digon difyr, sef "Wrth Wylio Comed": Ar wib ar draws y gofod Yr ei fel hediad bran, A mynd fuaswn inna Pe tasa nhin ar dan.
And as cerdd dant (penillion singing) is so rooted in the North Wales area in which the Eisteddfod is this year being held, and the Welsh Cerdd Dant Society is celebrating its 75th birthday, Y Lle Celf is creating a special project.
Dyma'r penillion a adawyd allan sef 2 a 3 "A chwcw gynta'r tymor A ganai yn y coed 'Run fath a'r gwcw gyntaf A ganodd gynta' 'rioed.
MEWN ymateb i'r un llythyr a gyhoeddwyd ar Awst 27, diolch i John Jones, Llangefni am anfon y penillion canlynol atom: HITIA MO'NO, MO'NO FI Annwyl eneth paid a wylo Os wyf fi yn mynd i ffwrdd Fe ddaeth rhywun arall heibio I dy garu a dy gwrdd.
Cerdd Dant is a unique form of penillion singing to harp accompaniment but there were also folk singing, dancing and recitation competitions.
Pan oeddwn tua 17 oed mi fyddai ffrind i mi, Trefor Jones, a minnau yn canu penillion tebyg wrth gerdded adref ambell fin nos ar ol bod ar rhyw berwyl neu'i gilydd.
"At school I took part in St David's Day celebrations for our national patron saint, wearing a traditional woollen shawl and tall black hat, I sang songs in the old language and recited penillion verse at Eisteddfodau.
Diolch i gyfrol ddifyr a darllenadwy am ddatrys dirgelwch y geiriau fel ein bod yn medru cau pen y mwdwl ar y drafodaeth, a diolch i'r hen gyfaill Arthur Tomos am dynnu ein sylw yn y lle cyntaf at y ffaith fod y penillion yn y gyfrol.
Anfonwch eich llythyrau at Y Daily Post Cymraeg, Blwch Post 202, Cyffordd Llandudno, CONWY, LL31 9ZD TYBED fuasai darllenwyr y Daily Post Cymraeg diddordeb yn y penillion a'r englynion canlynol i Mai a Mehefin?
"Sail cynllun y gwesty yw penillion y Kalevala ac mae hyn yn gosod y Klaus K ar wahn, gan adael i ni ddysgu drwy brofiad gweledol." Adeiladwyd y Klaus K yn 1913 yn ystod cyfnod rhamantus yn hanes pensaernaeth y Ffindir..