pesade


Also found in: Wikipedia.
Related to pesade: capriole

pe·sade

 (pə-sād′, -zäd′)
n.
The act or position of a horse when rearing on its hind legs with its forelegs in the air.

[French, alteration (influenced by peser, to weigh) of obsolete posade, from Old Italian posata, a pause, from posare, to pause, from Late Latin pausāre; see pose1.]

pesade

(pɛˈsɑːd)
n
(Horse Training, Riding & Manège) dressage a position in which the horse stands on the hind legs with the forelegs in the air
[C18: from French, from posade, from Italian posata a halt, from posare to stop, from Latin pausa end]
References in periodicals archive ?
Eelkasitlus dekstraaniga voimaldas elektrokeemilisel polumerisatsioonil sihtmolekuli SMZ paremini elektroodi pinnale kontsentreerida ja seelabi oluliselt suurendada sihtmolekuli suhtes jaljendatud pesade arvu SMZ--MIP(Dex)-kiles.
En el libro se canta a la inteligencia de Trotski frente a la cobardia de Lenin (y hasta se habla del dictador jerezano Primo de Rivera que mando en Espana en los anos veinte), aunque no le da tiempo de hablar de Hitler, a pesade lo cual los nacionalsocialistas --como los falangistas espanoles--se arrojaron sobre el para enterarse de como se conquistaba un Estado.
Fronting of the back vowels is a norm, with the following occurrences: kia (NP kuja) ('where'), kin-arenj ('elbow'), mi ('hair'), pesade ('decayed'), pil ('money'), pur (EY pir) ('son'), pis ('skin'), ri ('face')--also in abed ('dignity') but ru ('on')--gi/ su ('husband'), the ('poppy), xeb ('good'), xin ('blood3), xinia (see [section]D15.1) ('source of a qanat'), xirde ('bit'), zid ('quickly');--(in the second syllable) ambin (> ambun > Pers.
(54) Oli neid, kelle jaoks sai maaravamaks kriteeriumiks pere uhise saatuse jagamine, teisalt esines ka perede teadlikku lahkuminekut, mis Tiina Kirsi "Randlindude pesade" lugude varjupoolelt valja joonistub.
Too naitab, et mitmetest takistustest hoolimata aitab piisavalt suur vaatluste andmebaas hinnata kullaltki arvuka roovlinnu-asurkonna suurust ja levikut, aga raskesti maaratavate ning ristuvate liikide puhul tuleb kindlasti kasutada erimeetodeid, nagu ulatuslik pesade otsimine, detailsete morfoloogiliste kirjelduste kogumine ja geneetiline analuus.