phronemomania

phronemomania

a mania for thinking.
See also: Manias, Thinking