platteland


Also found in: Encyclopedia.

platteland

(ˈplatəˌlant)
n
(Physical Geography) the platteland (in South Africa) the country districts or rural areas
[C20: from Afrikaans, from Dutch plat flat + land country]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Ferreira het Margaret Bakkes verneem van die lotgevalle van Homan, wat saam met 'n duisend Boere in Portugal geinterneer is--'n bywonerseun wat vanaf die platteland in Johannesburg teregkom, op kommando tydelik sy selfvertroue vind, in Portugal geinterneer word, na die oorlog na sy in prostitusie vervalle eggenote terugkeer, van haar skei en dan met 'n verwagtende Portugese meisie trou deur die gemene spel van die bruid se vader uit 'n vooraanstaande gesin wat hy in Portugal leer ken het.
He also starred in movies like Platteland, Verraaiers, the Egoli Movie and Spook van Uniondale.
Maar daar was nog meer vyandige reaksie toe TRUK die stuk op toer deur die platteland geneem het.
Die eerste paar maande was die inkomste so karig dat die Scholtze en Snymans net een huis kon bekostig--totdat die ouderling ons daarop wys dat dit nie op die platteland aanvaar word nie.
160-82; "Het platteland in bet Noordwesten met de nadruk op de occupatie circa 1000-1300," Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 2 (1982), pp.
Dit sluit aan by die siening van Valkhoff (1966:158) oor die belangrikheid van sowel die sewentiende as die agtiende eeu vir die verstaan van die geskiedenis van Afrikaans, en die uitspraak van Nienaber (1934:10 e.v.) dat die Afrikaans wat op die platteland van daardie tyd gehoor is, 'n groot rol gespeel het in die vorming van die latere Afrikaans.
These range from his small-town upbringing in Worcester (reflected in an early song, Annette van der Wa) to his contact with local bands and aspiring musicians, to figures such as Adam Small (who pioneered the literary use of 'Kaaps') and Jeremy Taylor (who was in effect doing for South African English what Kramer was doing for Afrikaans remember Ag Pleez Daddy?) to Sipho Sepamla (Baby Come Duze) to his brother John's photo-realist paintings of scenes from platteland dorps.
While the UDF recruiting campaign drew heavily on the heroic nostalgia of the platteland and the "egalitarian" values of the Boer republics, (75) the AES was founded on South Africanism, a type of white nationalism representing a variant of the liberal modernity favored by the UP leadership.
He received death threats and was arrested after the publication of his third book, "Platteland."
The long-term exigency to stop the 'beswarting van die platteland' that informed policy through most of the twentieth century endured into the democratic era, with farmers and policy makers reminding themselves and others of the need to avoid the 'Bantustanisation' of the former 'RSA'--with all the associations of unproductive land use and unplanned settlement that the term has come to imply.