predikant


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to predikant: dominee

predikant

(ˌprɛdɪˈkænt) or

predicant

n
(Protestantism) a minister in the Dutch Reformed Church, esp in South Africa
[from Dutch, from Old French predicant, from Late Latin praedicans preaching, from praedicāre to preach]
References in periodicals archive ?
Wanneer die sterftes gedy, vra die predikant vir oupa Daniel om te help met begrafnisse, want "daar was toe soms byna veertig begrafnisse op 'n dag"--in een kamp?!
Na Adamson se terugkeer van 'n ontdekkingsreis in die Amasone word by in 1860 in diens geneem deur Sir Harald Alabaster--'n aristokraat, predikant en amateurnatuurkundige in die tradisie van Gilbert White en Phillip Gosse, asook die romankarakter Mr.
Als predikant en president van de Zuid-Afrikaanse Republiek speelde hij een belangrijke rol in de geschiedenis van Zuid-Afrika, maar hij was ook de auteur van een aantal humoristisch-realistische verhalen die zich afspelen in een dorp in de Kaapkolonie, en die in het Nederlands zijn geschreven.
No hace tanto tiempo, lo habrian guardado hasta el Nachtmaal (Eucaristia) trimestral, cuando el predikant tendria que interpretarlo.
"Letter of Gijsbert Bastiensz, Predikant" in Drake-Brockman, pp.
When questioned by her masters, Isabelle said she had been out looking for Esperanca on a predikant's [Dutch: preacher's] plantation-estate and that the garment she was trying to hide behind her back had been given to her by a couple of friends in Manga Dua.
22; CAR, VC606, Algemeen Doop Boek begonnen de 1 January Ao 1743 door den predikant Frans le Sueur, 1744; VC607 and VC609.
En dan is daar Christine van Rooyen, 'n sekswerker, wat tydens haar openhartige gesprek met 'n predikant die storie van haar lewe vertel--'n verhaal wat op 'n toevallige, maar noodlottige, wyse met die van Thobela en Bennie vervleg raak.
Predikant och missionar I Europa och USA 1882-1901 / by Gunilla Gunner.--Uppsala: Swedish Institute of Missionary Research, 2003.
Uitbranding by die predikant: 'n sistemiese perspektief.
"Tussen pastoor en predikant. Een inquisitie-proces tegen een platteland-spastoor in het Sticht 1573-1574." In Utrechters entredeux.
In die eerste draaiboek is dit Alma, 'n onderwyseres op die dorp en orrelis in die gemeente waar Helgard, 'n vriend uit haar kinderjare, predikant is.