presbyterian

(redirected from presbyterianly)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

pres·by·te·ri·an

 (prĕz′bĭ-tîr′ē-ən, prĕs′-)
adj.
1. Of or relating to ecclesiastical government by presbyters.
2. Presbyterian Of or relating to a Presbyterian Church.
n. Presbyterian
A member or an adherent of a Presbyterian Church.

pres′by·te′ri·an·ism n.

presbyterian

(ˌprɛzbɪˈtɪərɪən)
adj
(Protestantism) of, relating to, or designating Church government by presbyters or lay elders
n
(Protestantism) an upholder of this type of Church government
ˌpresbyˈterianism n
ˌpresbyˌterianˈistic adj

Presbyterian

(ˌprɛzbɪˈtɪərɪən)
adj
(Protestantism) of or relating to any of various Protestant Churches governed by presbyters or lay elders and adhering to various modified forms of Calvinism
n
(Protestantism) a member of a Presbyterian Church
ˌPresbyˈterianism n

pres•by•te•ri•an

(ˌprɛz bɪˈtɪər i ən, ˌprɛs-)

adj.
1. pertaining to or based on the principle of ecclesiastical government by presbyters or presbyteries.
2. (cap.) designating or pertaining to various churches having this form of government and professing more or less modified forms of Calvinism.
n.
3. (cap.) a member of a Presbyterian church; a person who supports Presbyterianism.
[1635–45]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.presbyterian - a follower of Calvinism as taught in the Presbyterian ChurchPresbyterian - a follower of Calvinism as taught in the Presbyterian Church
Presbyterian Church - the Protestant denomination adhering to the views of John Calvin
Protestant - an adherent of Protestantism
Translations
presbyteriánpresbyteriánský
presbyterianerpresbyteriansk
presbyteerinenpresbyteriaani
prezbiterijanacprezbiterijanski
長老派の長老派の人
장로교회장로교회의
presbyterianpresbyteriansk
เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์สมาชิกของนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์
Thuộc Đạo Trưởng lão Tin lànhTín đồ Đạo Trưởng lão Tin lành

Presbyterian

[ˌprezbɪˈtɪərɪən]
A. ADJpresbiteriano
B. Npresbiteriano/a m/f

Presbyterian

[ˌprɛzbɪˈtɪəriən]
adjpresbytérien(ne)
npresbytérien(ne) m/f

Presbyterian

nPresbyterianer(in) m(f)

Presbyterian

[ˌprɛzbɪˈtɪərɪən] adj & npresbiteriano/a

presbyterian

كَنِيسَةٌ مَشْيَخِيَّة, مَشْيَخِيّ presbyterián, presbyteriánský presbyterianer, presbyteriansk Presbyterianer, presbyterianisch πρεσβυτεριανός presbiteriano presbyteerinen, presbyteriaani presbytérien prezbiterijanac, prezbiterijanski presbiteriano 長老派の, 長老派の人 장로교회, 장로교회의 presbyteriaan, presbyteriaans presbyterianer, presbyteriansk prezbiterianin, prezbiteriański presbiteriano пресвитерианин, пресвитерианский presbyterian, presbyteriansk เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์, สมาชิกของนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ Presbiteryan Thuộc Đạo Trưởng lão Tin lành, Tín đồ Đạo Trưởng lão Tin lành 长老制的, 长老教会员
Full browser ?