prez

(redirected from prezes)

prez

or Prez  (prĕz)
n. pl. prez·zes or Prez·zes Informal
President. Often used with the.

prez

(prɛz)
n
informal a president

prez

(prɛz)

n.
Slang. president.
[1890–95; by shortening and resp.]
References in periodicals archive ?
Those named to the Polish Council include: Marek Balicki, Senator RP; Jerzy Buzek, Prorektor Polonia University in Czestochowa; Wlodzimierz Dzierzanowski, Wiceprezes, Urzad Zamowien Publicznych; Maciej Flemming, President of the Board Management, Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych - PWPW; Irena Iwanowska, Radca Ministra, Urzad Komitetu Integracji Europejskiej; Tadeusz Mojsa, Zastepca Dyrektora DKKFAW of the Ministry of Finance; Lucjan Ostruszka CFE, CIA, CISA, Assistant Vice President, Internal Audit, DeutscheBank; Zbigniew Paszek, Director of SPiZ of the Krakow Economics Academy; Zenon Pauk, Podinspektor, Bureau of Criminal Investigations; Piotr Rojek, Prezes, Krajowa Izba Bieglych Rewidentow; Dr.